ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

+30 2107622458

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας  με έμφαση στην λεπτομέρεια και την απόλυτη εχεμύθεια.

   Πλήρης Τήρηση & μηχανοργάνωση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
   Έκδοση μισθολογικών – μισθοδοτικών καταστάσεων
   Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
   Ενημέρωση λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας
   Υποβολή ΑΠΔ – καταστάσεων ΙΚΑ
   Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
   Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικά, εργασιακά και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
   Άδειες και επιδόματα εγκυμοσύνης