Φορολογικά Άρθρα

Ο κατ’ επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

αγρότης_τεκμήρια medtax.gr

Η έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη διαφοροποιείται ανάλογα σε ποιο Υπουργείο τη χρησιμοποιεί κάποιος. Στην Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/4.3.2011, (συνοπτικά), ορίζεται:

Στο άρθρο 1: «Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα.

Στο άρθρο 2 §1: «Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 3874/2010 αποτελείται από εισοδήματα που αποκτώνται:
α) από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης…
β) από την θαλάσσια αλιεία….
γ) από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW.
δ) από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
ε) από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Στο άρθρο 2 §2: «Τα εισοδήματα που δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).

Και στο άρθρο 3: «Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
(α) Εισόδημα από ακίνητα.
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α.
(γ) Τόκοι καταθέσεων.
(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.

Αυτά όσον αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, εξέδωσε την αρίθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1090127 ΕΞ 2017 απόφαση (εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα), προκειμένου να προσδιορίσει ποιοι είναι εκείνοι που θα τύχουν του αφορολογήτου, για τα αγροτικά εισοδήματα που αποκτούν από την 01.01.16 και μετά.

Στην §2 ορίζεται ότι: «..η μείωση του φόρου της παραγράφου αυτής για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδάφιου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων σε ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στη ασφάλιση του ΟΓΑ».

Παράδειγμα:

Έστω ότι έχω:
α. 4.000,00€ καθαρό φορολογητέο αγροτικό εισόδημα
β. 5.000,00€ εισόδημα από σύνταξη ΟΓΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την εκκαθάριση θα τύχω του αφορολογήτου διότι, η σύνταξη του ΟΓΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στα εξωγεωργικά εισοδήματα, άρα το γεωργικό μου εισόδημα υπερβαίνει το 50% του συνολικού εισοδήματος μου. Άρα είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης.

Αν όμως πάω στο ΚΕΠΠΥΕΛ να ζητήσω βεβαίωση ότι είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης δεν θα μου τη δώσουν διότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και η σύνταξη του ΟΓΑ θεωρείται εξωγεωργικό εισόδημα. Επομένως με τα ποσά του παραδείγματος το γεωργικό εισόδημα είναι μικρότερο του 50% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος. Άρα δεν είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης.


Πηγή