Φορολογία ΕισοδήματοςΦορολογικά Άρθρα

Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Οι φορολογικές δηλώσεις 2018 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2017 ξεκίνησαν. Προς διευκόλυνση σας στο υπολογισμό φόρου εισοδήματος σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες φόρου, τα τεκμήρια και ένα παράδειγμα υπολογισμού.

  • Κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων και επαγγελματιών

Οι κλίμακες φόρου εισοδήματος δεν διαφέρουν ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα – μισθωτούς/συνταξιούχους και σε άτομα που αποκτούν εισόδημα μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μόνη αλλά βασική διαφορά είναι ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες έχουν αφορολόγητο μέχρι το ποσό των 8.600,00€ περίπου. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος. (Άρθρο 15 Ν.4172/13)

Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός
Συντελεστής
%
Φόρος
Κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
20.000 22% 4.400,00 20.000,00 4.400,00
10.000 29% 2.900,00 30.000,00 7.300,00
10.000 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00
Υπερβάλλον 45%

 

  • Κλίμακα φόρου αλληλεγγύης

Στους έχοντες πραγματικά ή τεκμαρτά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, αθροιστικά από όλες τις πηγές εισοδήματος, θα επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Άρθρο 43α Ν.4172/13) που θα υπολογίζεται κλιμακωτά, ως εξής:

Κλιμάκιο Εισοδήματος Συντελεστής
Εισφοράς
%
Σύνολο Εισφοράς
12.000,00 0,0% 0
20.000,00 2,2% 176
30.000,00 5,0% 676
40.000,00 6,5% 1326
65.000,00 7,5% 3201
220.000,00 9,0% 17151
Υπερβάλλον 10,0%

 

  • Κλίμακα φόρου εισοδήματος από ακίνητα φυσικών προσώπων

Για τα φυσικά πρόσωπα υπάρχει και ο φόρος για εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια) που αφορά μεγάλο κομμάτι των φορολογουμένων.

Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ευρώ)
35% Φόρος
Κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000,00 15% 1800 12000,00 1800
23.000,00 35% 8050 35000,00 9850
Υπερβάλλον 45%

 

  • Τεκμήρια

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πριν την τελική αποστολή και εκκαθάριση της δήλωσης είναι τα τεκμήρια που μπορεί και φέτος να δημιουργήσουν προβλήματα με μεγάλα ποσά φόρων για τους φορολογουμένους. Τεκμήρια εισοδήματος αποτελούν:

  • Διαβίωσης
  • Αυτοκίνητα
  • Κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες
  • Σκάφη και
  • Πισίνες

Στη περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν δηλαδή η  δήλωση έχει θέμα κάλυψης τεκμηρίων, για να αποφύγουμε το παραπάνω φόρο, θα πρέπει να επικαλεστούμε ανάλωση εισοδημάτων παρελθόντων ετών το οποίο αναλώθηκε στο έτος 2017. Θα χρειαστεί να συνταχθεί ειδικός πίνακας ανάλωσης κεφαλαίου. Συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας για τη σύνταξη του πίνακα που θα κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. χειρόγραφα.

 

  • Αποδείξεις – «κτίσιμο» αφορολόγητου

Τέλος, φέτος έχουμε για πρώτη φορά το μέτρο όπου το αφορολόγητο χτίζεται με βάση τις ηλεκτρονικές πληρωμές (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) στους κωδικούς 049-050 της δήλωσης. Για να πετύχουμε δηλαδή το αφορολόγητο θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει πληρωμές μέσω τράπεζας ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος (κάρτες, web-banking κλπ).

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

Στη περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.

 

Ενδεικτικό παράδειγμα εκκαθάρισης φόρου:

Για την κατανόηση εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος που αποκτήθηκε στο φορολογικό έτος 2017 σας παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα:

Μισθωτός ,άγαμος για το φορολογικό έτος 2017 έχει λάβει τα παρακάτω με βάση σχετική βεβαίωση αποδοχών.

Μικτές Αποδοχές     28.000,00
Κρατήσεις υπερ ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ)       3.700,00
Αναλογούν φόρος στην παρακράτηση       3.920,00
Παρακρατηθείς φόρος       3.800,00
Εισφορά Αλληλεγγύης           350,00
Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικές πληρωμές       5.500,00

 

Με βάση το άρθρο 14 (Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις) στην παρ.1 περίπτωση ε΄ αναφέρει ότι, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο.

Επομένως για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος που θα υπαχθεί στην φορολόγηση θα έχουμε τα εξής:

28.000,00€ – 3.700,00€ = 24.300,00€

Επόμενο βήμα είναι η φορολόγηση με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος & εισφοράς αλληλεγγύης

Φόρος εισοδήματος βάσει κλίμακας       5.647,00
Εισφορά Αλληλεγγύης           391,00

 

Επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός μείωσης φόρου, ο φορολογούμενος έχει υπερκαλύψει το ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων/δαπανών με την χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών με τις 5.500,00€ αλλά η μείωση δεν θα είναι 1.900,00€ διότι το φορολογητέο εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€.

Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016 για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

(24300-2000=4300), 4300*10/100=43, 1900-43=1857       1.857,00

 

Υπολογισμός Οφειλόμενου φόρου

Αρχικός Φόρος       6.038,00
Ποσό μείωσης λόγω δαπανών –     1.857,00
Αναλογούν φόρος στην παρακράτηση –     3.920,00
Αναλογούν φόρος εισφοράς αλληλεγγύης στην παρακράτηση –        350,00
Οφειλόμενος φόρος / Επιστροφή φόρου –           89,00